Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

  • Posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
  • Posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych o pojemności do 30 m3 zawierające co najmniej:

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy w Cisnej nr XXXVI/230/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.
b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych.

  • Posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.
  • Posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO.
  • Posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami GPGO.
  • Posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:

  • tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno- biurowe, umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. l, pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

Załączniki