Wystąpienie pokontrolne NIK P20045 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemiszczanie odpadów w Gminie Cisna