Zapraszenie na LXV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LXV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów komisji stałych.
 6. Podjęcie Uchwały Nr LXV/374/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do WPF.
 1. Podjęcie Uchwały budżetowej Nr LXV/375/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 roku:
 1. opinie stałych komisji Rady Gminy Cisna;
 2. opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów;
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu;
 4. dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr LXV/376/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 • Uchwała Nr LXV/377/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik;
 • Uchwała Nr LXV/378/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 r.;
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Załączniki