ZAPROSZENIE NA LVII SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LVII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów komisji stałych.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr LVII/326/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości;
 • Uchwała Nr LVII/327/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie;
 • Uchwała Nr LVII/328/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna;
 • Uchwała Nr LVII/329/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/267/2006 Rady Gminy Cisna z dnia 17 sierpnia 2006 r. ze zmianami;
 • Uchwała Nr LVII/330/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030;
 • Uchwała Nr LVII/331/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • Uchwała Nr LVII/332/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 roku;
 • Uchwała Nr LVII/333/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2023-2032.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.