Zaproszenie na LXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się 13 grudnia 2023 o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy.
  4. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  5. Podjęcie uchwał:

 

- Uchwała Nr LXIV/371/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/367/2023 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 listopada 2023 r.,
w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna.

- Uchwała Nr LXIV/372/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna

- Uchwała Nr LXIV/373/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

 

  1. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Załączniki