Zaproszenie na LXVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LXVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z LXV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
  5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  6. Podjęcie uchwał:

 

- Uchwała Nr LXVI/379/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu.

- Uchwała Nr LXVI/380/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.

- Uchwała Nr LXVI/381/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

- Uchwała Nr LXVI/382/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r.

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Załączniki