Zaproszenie na LXVII sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się 21 lutego 2024r. o godzinie 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LXVII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
  5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  6. Podjęcie uchwał:

- Uchwała Nr LXVII/383/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz innego współwłaściciela.

- Uchwała Nr LXVII/384/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz innego współwłaściciela.

- Uchwała Nr LXVII/385/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.

- Uchwała Nr LXVII/386/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna.

- Uchwała Nr LXVII/387/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” - ETAP I, w gminie Cisna.

- Uchwała Nr LXVII/388/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Uchwała Nr LXVII/389/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2024.

- Uchwała Nr LXVII/390/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cisna nr XXII/99/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych w Cisnej oraz nadania jej statutu.

- Uchwała Nr LXVII/391/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Cisna do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

- Uchwała Nr LXVII/392/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r.

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Załączniki