ZAPROSZENIE NA NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY CISNA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie  likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kalnicy;
 • Nr XXXVII/215/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy;
 • Nr XXXVII/216/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki