Zaproszenie na sesję XL sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zapraszam na XL sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie Uchwały Nr XL/228/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna.
 1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do WPF.
 1. Podjęcie Uchwały budżetowej Nr XL/229/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 roku:
 1. opinie stałych komisji Rady Gminy Cisna;
 2. opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów;
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu;
 4. dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • Nr XL/230/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet;
 • Nr XL/231/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Cisna;
 • Nr XL/232/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości;
 • Nr XL/233/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.;
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

Załączniki