Zaproszenie na sesję XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXXIX/225/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli przyjęcia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisna na lata 2022-2025;
 • Nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 190/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Smerek;
 • Nr XXXIX/227/2021 Rady Gminy Cisna z dnia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego;
 • Nr XXXIX/228/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki