ZAPYTANIE OFERTOWE "ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ CISNA"

Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

 

Zamawiający:

Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49

NIP: 688–12-44-690,

REGON: 370440011

Telefon: 13 468 63 38

Fax:  13 468 63 54

Adres strony internetowej: www.gminacisna.pl

E-mail: sekretariat@gminacisna.pl

godziny pracy: od 7:30 do 15:30

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł. Zamówienie zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) nie podlega przepisom ustawy. Postępowanie jest przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cisna nr 99/2021 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych.

1.     Gmina Cisna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.”. 

2.     Zakres prac:

       W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenów oczyszczalni ścieków w miejscowościach Cisna i Wetlina, ich transportu i zagospodarowania.

Szacunkowa ilość osadów wyniesie:

-        oczyszczalnia ścieków w Cisnej – 135 Mg,

-        oczyszczalnia ścieków w Wetlinie – 135 Mg.

Osad z oczyszczalni w Cisnej jest odwadniany na prasie taśmowej i gromadzony w kontenerze o pojemności 21 m3 i ładowności 15 ton, będącym własnością Gminy Cisna. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pusty kontener szczelny o takiej samej pojemności i wymiarach zewnętrznych max. 6500x2550x2000 mm w miejsce odebranego. Uwodnienie osadu wynosi ok. 75÷80%. Osad jest higienizowany wapnem.

Osad z oczyszczalni w Wetlinie jest odwadniany na workownicy i gromadzony w workach gdzie podlega dalszemu grawitacyjnemu odwodnieniu. Jego uwodnienie wynosi ok. 85%. Załadunek worków z osadem realizowany będzie przez pracowników Zamawiającego do kontenera podstawionego przez Wykonawcę w dniu wywozu. Czas trwania załadunku wyniesie ok. 2 godzin.

Orientacyjna częstotliwość wywozu osadu wyniesie:

-        2 razy w miesiącu w okresie maj ‑ październik -  z oczyszczalni w Cisnej,

-        1 raz w miesiącu w okresie marzec – maj oraz listopad - grudzień - 
z oczyszczalni w Cisnej,

-        7 razy w roku z oczyszczalni w Wetlinie.

Częstotliwość wywozu oraz Ilość osadów mogą ulec zmianie.

Odbiór osadów odbywał się będzie w terminie do 7 dni od powiadomienia Wykonawcy i będzie realizowany w obecności pracownika oczyszczalni.

Potwierdzeniem przekazania osadów ściekowych będą karty przekazania odpadu.

Przed dojazdem do miejsca odbioru osadów a także po odbiorze pojazd, którym będą one transportowane, zostanie zważony na wadze samochodowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania niezbędnych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym.

3.     Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)    Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi:

-        posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

-        posiadać wiedzę i doświadczenie,

-        dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1)    Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

6.     Opis sposobu przygotowania oferty.

1)    Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Oferty mogą być złożone również w formie pisemnej lub faxem.

2)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3)    Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.

4)    Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

5)    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu - ofercie.

7.     Cena ofertowa i sposób jej podania.

1)    Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

2)    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3)    Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym Wykonawca powinien wycenić koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

4)    Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn wskazanej w ofercie ceny jednostkowej brutto i faktycznej ilości osadów

5)    Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.

6)    Wynagrodzenie rozliczane będzie za każdy wywóz, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

8.     Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert.

1)    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej.

2)    Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następujący kryteriami i ich wagami:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 pkt

3)    Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć wynosi: 100 pkt.

4)    W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następującego wzoru:

Kryterium ceny — znaczenie 100 pkt

KC =   x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny.

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,

COC - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

9.     Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert.

       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2024 r.

10.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie: do dnia 29.02.2024 r. do godz. 1000 lub przesłać na adres:  Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 albo przesłać na adres: pkarabin@gminacisna.pl lub fax – 013 468 63 54

11.  Termin związania ofertą.

Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Piotr Karabin w godz.  – 730-1530

13.  Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

1)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2)    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

14.  Załączniki:

1)    Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2)    Projekt umowy (załącznik nr 2).

Załączniki