BROSZURY INFORMACYJNE

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Od 01.01.2020r. w Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać się raz na kwartał z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 98 1020 4391 0000 6702 0196 4618 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi od osoby zamieszkującej:

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 16,00 zł miesięcznie.
2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisna) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o pojemności 120l – wysokości 15 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 30 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 135 zł,
4) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 870 zł.

2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
3) za pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 30 zł,
4) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 60 zł,
5) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 270 zł,
6) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1740 zł.

Sposób rozliczania domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169 złotych rocznie, jeżeli odpady komunalne zbierane
i odbierane są w sposób selektywny.
W przypadku, gdy na danej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby tych obiektów oraz stawki.
Ustala się ryczałtową stawkę dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 670 zł rocznie za jeden domek lub jedną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ciągu roku określoną:
a) Dla nieruchomości zamieszkałych, co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności
120 l na każdą nieruchomość,
b) Dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne należy je
gromadzić w workach lub kontenerach, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół – 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 20 l na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
6) w obiektach kulturalnych i bibliotekach - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
7) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji–co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla hoteli, pensjonatów, agroturystyk i innych obiektów posiadających miejsca noclegowe, itp. – 20 l na jedno łóżko;
10) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
12) dla parkingów – 120 l.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych, dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż:
1) odpady selektywnie zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
2) odpady selektywnie zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
3) odpady zmieszane zebrane – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
4) odpady zmieszane zebrane – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
5) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 czerwca do 30 września raz na tydzień;
6) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – od 01 października do 31 maja raz na dwa tygodnie;
7) odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku.


  • SEGREGACJA ŚMIECI
  • OCHRONA POWIETRZA
  • ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW