Obowiązujące uchwały dotyczące gospodarki odpadami

1. UCHWAŁA NR XXVIII-170-2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna

2. UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała NR III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3a. Uchwała Nr XVI/93/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. UCHWAŁA NR XXVIII/168/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna.

5. UCHWAŁA NR XXVIII/169/2021 RADY GMINY CISNA z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5a. Uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej.

6. Uchwała NR III/16/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

7. Uchwała Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.