Wójt Gminy Cisna ogłasza

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych o nr ewid. 211/17, pow. 0,3000 ha, 211/24, pow. 0,1276 ha, położonych w Wetlinie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW KS1E/00020605/4 według poniższego zestawienia:

 

1. Położenie nieruchomości:

 Wetlina

2. Oznaczenie nieruchomości (numer działki):

-211/17,

-211/24

3. Numer księgi wieczystej:

KS1E/00020605/4

4. Powierzchnia nieruchomości:

-0,3000 ha,

-0,1276 ha

5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 211/17: tereny komunikacji – droga publiczna, zbiorcza „KD-Z” (około 2% powierzchni działki), tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej „U/MN1” (około 74% powierzchni działki), tereny zieleni nieurządzonej „ZN” (około 24% powierzchni działki)

Działka nr 211/24: tereny komunikacji – droga publiczna, zbiorcza  „KD-Z” (około 1 % powierzchni działki), tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej „U/MN1” (około 73% powierzchni działki), tereny zieleni nieurządzonej „ZN” (około 26% powierzchni działki).

 

 

6. Opis nieruchomości:

Działki położone w miejscowości Wetlina w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, częściowo porośnięte trawą, krzewami i drzewami.

7. Cel dzierżawy:

Wybudowanie obiektu handlowo – usługowego o powierzchni sprzedaży nie mniejszej niż 300 m2 na cele sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym szerokiego, uniwersalnego asortymentu artykułów żywnościowych oraz artykułów nieżywnościowych częstego zakupu wraz dodatkową gamą usług w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i prowadzenie w obiekcie działalności zgodnej z celem dzierżawy określonym powyżej przez czas trwania umowy dzierżawy.

Szczegółowe wymogi dotyczące zagospodarowania terenu oraz warunki dzierżawy określono
w „Warunkach Przetargu” stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

8. Wysokość czynszu dzierżawnego:

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4 988,00 złotych netto.
 2. Uzyskana cena czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający uwzględni ewentualną zmianę wysokości stawki podatku od towarów i usług przy wystawianiu faktury.

9. Okres dzierżawy:

15 lat.

10. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 750,00 na rachunek Urzędu Gminy Cisna prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 w terminie do 10 października 2023 r. z dopiskiem: „wadium dzierżawa działek w Wetlinie”.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 1. Spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 7 Warunków Przetargu stanowiących załącznik do Ogłoszenia.
 2. Złożenie sporządzonej w języku polskim oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dzierżawę działek nr 211/17, 211/24  położonych w Wetlinie” Urzędzie Gminy Cisna
  w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 16 października 2023 r. do godz. 11:00.

11. Zawartość oferty (wzór w załączniku „Warunki Przetargu”):

 1. Informację o oferencie: Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę (względnie nazwę)
  z określeniem siedziby oferenta;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Własnoręczny podpis oferenta bądź pełnomocnika oferenta;
 4. Wysokość proponowanej miesięcznej ceny czynszu dzierżawnego netto  (cena ta nie może być niższa niż cena wywoławcza czynszu netto);
 5. Proponowany czas realizacji Inwestycji;
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Warunkami Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 5 formularza Oferty;
 8. Zobowiązanie do zagospodarowania Nieruchomości zgodnie z warunkami zawartymi
  w Załączniku nr 1 do Umowy dzierżawy: „Wymagania Minimalne Zagospodarowania Nieruchomości”;
 9. Zobowiązanie do zawarcia umowy zgodnej z Ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Warunków Przetargu;
 10. Dowód wniesienia wadium;
 11. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 Warunków Przetargu;
 12. Dokument pełnomocnictwa – jeśli Ofertę składa pełnomocnik.

12. Sposób przeprowadzania przetargu:

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

13. Termin i miejsce przeprowadzenia części jawnej przetargu:

 1. 16 października 2023 roku o godzinie 1115
 2. Urząd Gminy Cisna - sala narad.

14. Przebieg przetargu:

 1. część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów
 2. w części jawnej komisja przetargowa:​
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
  2. sprawdza czy nie nastąpiło uszkodzenie lub naruszenie złożonych ofert,
  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami,
  4. sprawdza dowody wpłaty wadium, tożsamość osób, które złożyły oferty,
  5. weryfikuje złożone oferty,
  6. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, jeśli nie zmieniają one warunków przedłożonej oferty przetargowej,
  7. ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
  8. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  9. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 3. w części niejawnej komisja przetargowa:
  1. dokonuje szczegółowej analizy ofert,
  2. wybiera najkorzystniejszą z nich lub decyduje o organizacji dodatkowego przetargu ustnego dla uczestników, którzy złożyli równorzędne oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 4. przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu, który zawiera m.in. informacje dotyczące osoby ustalonej jako dzierżawca, położeniu nieruchomości, jej numerze ewidencyjnym, powierzchni, wysokości czynszu, terminie jego wnoszenia.
 5. wszyscy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

15. Kryteria i sposób oceny ofert:

 1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:
  1. kryterium nr 1: najwyższa cena  czynszu (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 80)
  2. kryterium nr 2: zaproponowany termin realizacji Inwestycji (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 20)

16. Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów:

 1. Sposób obliczania liczby punktów uzyskanych za kryterium wysokości Czynszu przedstawia się następująco: A = B ÷ C x 80

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Czynsz, gdzie:

A – liczba punktów uzyskanych, przez danego Oferenta, za kryterium wysokości zaoferowanego Czynszu;

B – zaoferowany, przez danego Oferenta Czynsz w badanej ofercie (wyrażony w PLN);

C – najwyższy zaoferowany Czynsz (wyrażony w PLN).

 1. Ocena złożonych ofert w zakresie  kryterium „Termin realizacji Inwestycji” zostanie dokonana na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w Ofercie.

Oferowany termin (w miesiącach)

Ilość punktów

18

0

17 – 15

10

mniej niż 15

20

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium ”Termin realizacji Inwestycji”. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20.

Jeżeli Oferent nie wpisze w Formularzu ofertowym Terminu realizacji Inwestycji przyjmuje się, że zrealizuje Inwestycję w terminie 18 miesięcy i nie zostaną przyznane mu punkty w tym kryterium.

 1. Wydzierżawiający dokona wyboru Oferty, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: P = C + T, gdzie:

P - łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w ramach kryterium „Czynsz”

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w ramach kryterium „Termin realizacji Inwestycji”.

17. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:

 1. Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podawania przyczyn, odwołania przetargu z ważnych powodów  jak też  prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium
  w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.
 4. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Cisna.
 5. Wójt Gminy Cisna może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Cisna wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
 6. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
 7. Przetarg odbędzie się w przypadku zakwalifikowania przynajmniej jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

18. Dodatkowe informacje w sprawie:

Urząd  Gminy Cisna, pokój nr 12 lub pod nr telefonu: (13) 468 63 38 wew. 15

Ogłoszenie wraz  załącznikami zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz stronie internetowej www.gminacisna.pl oraz bip

19. Załączniki do Ogłoszenia:

 1. Warunki Przetargu
 2. Formularz Oferty
 3. Wzór umowy dzierżawy

Wójt Gminy Cisna

                                                                                                                                         Renata Szczepańska

 

 

 

Załączniki