WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

  1. Wykaz sporządzono w oparciu o uchwały Rady Gminy Cisna Nr LXI/353/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, uchwały Rady Gminy Cisna Nr LXI/351/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  2. Sprzedaż oraz zamian zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2023 r. poz.1570)
  3. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia 18 października 2023 r.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
  5. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca przy sprzedaży ponosi nabywca.

Załączniki