Zapytanie ofertowe - "Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu".

Cisna, 22.09.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na zadanie pn. „Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu”.

Zamawiający

Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49

NIP 688–12-44-690 , REGON 370440011

Telefon 13 468 63 38 / Fax.  13 468 63 54

Adres strony internetowej: www.gminacisna.pl

E-mail: sekretariat@gminacisna.pl

godziny  pracy: od 7:30 do 15:30

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł. Zamówienie zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) nie podlega przepisom ustawy. Postępowanie jest przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cisna nr 99/2021 z dnia 21.01.2021r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych.

Gmina Cisna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu”

 1. Zakres prac został określony w załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi:
  • posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
  • posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1).
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Oferty mogą być złożone również w formie pisemnej lub faxem.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
 4. Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu - ofercie.

 

 1. Cena ofertowa i sposób jej podania.
 1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.
 4. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu robót.

 

 1. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następujący kryteriami i ich wagami:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

 1.  

Cena

100 pkt

 1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć wynosi: 100 pkt.
 2. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następującego wzoru:

Kryterium ceny — znaczenie 100 pkt

C N

KC =_____ x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

C oc

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny.

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,

Coc — cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi — 100 pkt.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

       Termin wykonania zamówienia (wymagalny): 30.11.2021r.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie: do dnia 30.09.2021r. do godz. 900 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 albo przesłać na adres: sekretariat@gminacisna.pl lub fax – 013 468 63 54

 

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

 

 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Grzegorz Chmura w godz.  – 730-1530

 

 1. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu wykonywanych robót.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym „Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania”. Projekt umowy stanowi załącznik nr4.

 

 1. Załączniki:
 1. Formularz ofertowy,
 2. Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Projekt umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
 4. Projekt umowy.

Załączniki