Aktualności

2013-04-08
OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. 1.    Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
2013-03-20
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 27 marca 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2013-03-01
Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951.) oraz art. 39, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz.
2013-02-18
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXIX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 25 lutego 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2013-02-13
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2013r. realizuje projekt "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Szczegóły naboru znajdują się w załączniku.
2013-02-13
Wójt Gminy Cisna informuje o terminach zebrań wiejskich dotyczących wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz spraw bieżących.
2013-01-17
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXVIII sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2012-12-12
Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza do udziału w projekcie „Uwierz we własny sukces – II edycja”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI.

Strony