Planowanie przestrzenne

2014-06-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna
2013-03-01
Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951.) oraz art. 39, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz.
2007-07-24
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisna 1/2004
2007-07-06
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "WETLINA 1/2005".
2007-07-06
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "CISNA 1/2004"

Strony