Budżet i finanse

2014-12-10
Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 8 grudnia 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2015-2022.
2014-09-16
Uchwała Nr VII/82/2014 z dnia 12 września 2014r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cisna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
2013-10-21
Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
2013-10-21
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.
2013-10-21
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.
2013-10-21
Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Strony