OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 03 sierpnia 2023r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CISNA

z dnia 03 sierpnia 2023r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna

 

            Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977), art. 29 ustawy
z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr LVII/328/2023 Rady Gminy Cisna z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2023  Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna,

 

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań                        i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2023r., do 04 września 2023r., w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, pokój nr 12, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 1/2023   Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 04 września 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna Nr 49,   pokój nr 12,  I piętro,  o godzinie 10.00

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Nr 1/2023    Studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cisna                              z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2023r.

 

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.)
informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany Nr 1/2023 Studium Gminy  Cisna do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z: 

 • w/w projektem Zmiany Nr 1/2023 Studium Gminy Cisna,
 • Prognozą oddziaływania na środowisko,
 • Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym,
 • stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji
  i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany Nr 1/2023 Studium Gminy Cisna.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko terminie do 26 września 2023r., na piśmie do Wójta Gminy Cisna lub w postaci elektronicznej na adres:  sekretariat@gminacisna.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r., o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1173
  z późn. zm.)
  lub,
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 670 z późn. zm.) lub,
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 670 z późn. zm.) lub,
 4. ustnie do protokołu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

           

   Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 17a, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy    Cisna, 38-607 Cisna Nr 49   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@gminacisna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IDO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, organy opiniujące
  i uzgadniające projekt zmiany studium, komisja urbanistyczno-architektoniczna, Radni Gminy   Cisna, Wojewoda Podkarpacki.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pai/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku,
  w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminie Cisna Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  oraz innych ustaw dziedzinowych.
 10.  Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

 

Załączniki