Zarządzanie Kryzysowe

Szanowni Państwo Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementami kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organem właściwym zgodnie z art. 19 wspomnianej wyżej ustawy w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Cisna jest Wójt. Organem pomocniczym powołanym przez Wójta w celu zapewnieniu wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), którą swoją siedzibę ma w Urzędzie Gminy Cisna Tel. 507-038-572. W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie i życie ludzkie, na stronie Gminy Cisna zostały udostępnione zasady postępowania w różnych sytuacjach, przygotowane w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Załączniki

  • TABELA SYGNAŁÓW POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
  • POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW