Gospodarka komunalna

2022-01-14
Obszar gminy Cisna: odpady selektywnie  (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło ) zebrane – od 01 maja do 31 października   dwa razy w miesiącu;
2022-01-14
Od 01.02.2021r. w  Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany powyższe mają zastosowanie również w roku 2022r. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych.
2022-01-14
Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna
2021-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
2021-06-18
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj.
2021-05-13
Informujemy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) art. 6 ust.

Strony